بازدید دو عضو شورا از کوی بنفشه و درددل شهروندان ساکن در کوی بنفشه با مهندس صیاد جباری و دکتر یاسر مرادزاده  

مشکل فاضلاب و عدم وجود فضای سبز و پارک شهر دراین منطقه و همچنین عدم وجود فضاهای فرهنگی و ورزشی و پل عابر گذر  و عدم تردد تاکسی ویا ون باین منطقه از مشکلات بارز این کوی است دکتر مرادزاده و مهندس جباری در حل مشکلات این کوی قول عملی دادند 

بازدید دو عضو شورا از کوی بنفشه و درددل شهروندان ساکن در کوی بنفشه با مهندس صیاد جباری و دکتر یاسر مرادزاده

پیرو گزارش پایگاه خبری جوان فردا از کوی بنفشه بنا به درخواست مدیرمسئول پایگاه خبری جوان فردا این دو عضو شورا از کوی بنفشه بازدید و به درد دل شهروندان گوش دادند

مشکلات کوی بنفشه توسط شهروندان ساکن بشرح ذیل بیان شد

مشکل فاضلاب و عدم وجود فضای سبز و پارک شهر دراین منطقه و همچنین عدم وجود فضاهای فرهنگی و ورزشی و پل عابر گذر  و عدم تردد تاکسی ویا ون باین منطقه از مشکلات بارز این کوی است دکتر مرادزاده و مهندس جباری در حل مشکلات این کوی قول عملی دادند

هردو عضو شورا به جوان فردا گفتند هرچه سریعتر پل عابرگذر کوی بنفشه کار ساز خواهد شد