ریشه ی فقر

فقر،دشمن نظم اجتماعی بوده و جامعه مدنی را به فضایی بهم ریخته و نابسامانی هدایت میکند.

ریشه ی فقر

✍️کریم یزدانی هوجقان-دکترای جامعه شناسی

ریشه ی فقر در فاصله ی بین کشورها و جوامع قرار دارد که منجر به تشدید نابرابری شده است. فقر یعنی عدم دستیابی به ضروریات مادی زندگی آن گونه که مقتضای آن جامعه است.
فقر ریشه در دردهایی چون گرسنگی ،بیماری، مناقشات داخلی،جنگ،و قوی ترین و عمومی ترین مصیبت بشری است.فقر به معنای بدبختی و وضعیت اسفناک،کمبود ونارسایی و…است
از دیدگاه کیو استیو عواملی همچون سیاست قدرتمندان و نهادهای اجتماعی، فرهنگ،اجتماعی شدن وابزارهای زور درتداوم وایجاد نابرابری تاثیر گذار بوده است.
فقر یکی از پدیده های نامطلوب اجتماعی و زاییده بی عدالتی، ساختار اجتماعی وناشی از نابرابریها و وجود تبعیض آشکار در جوامع است.
در جامعه شناسی فقر را معمولا برآورده نشدن نیازهای اساسی بشر به حد کفایت تعریف کرده اند.
نیازهای اساسی انسان چیست؟خوراک ،پوشاک ،مسکن ،بهداشت، تشکیل خانواده، درمان آموزش،ورزش و اوقات فراغت و نقل وانتقال.
ویا به طور خلاصه تغذیه،سرپناه وسلامتی..که درصورت نبودن آنها حکم به فقیر بودن فرد در جامعه میکنند.
فقر،دشمن نظم اجتماعی بوده و جامعه مدنی را به فضایی بهم ریخته و نابسامانی هدایت میکند.
مارکس ریشه فقر و نابرابری را درسه عامل:تقسیم کار، تضاد اجتماعی،وجود مالکیت خصوصی قلمداد نموده است.

آسیب های ناشی‌از فقر:موجب نقص عقل ودین و ضعف عقیده،موجب ناتوانی وغربت،موجب ذلت و خواری، زمینه ساز بی عفتی وجهل و ناامیدی ،خشونت، قتل، نزاع و درگیری و آمار زندانیان جنایی که درجوامع فقیر نسبت به جوامع پیشرفته، روندی صعودی به خود گرفته است میشود. و دهها آثار شوم دیگر.

فقر و تورم اخلاق ورفتار مردم را بد میکند.
امام علی می‌فرماید:خدایا آبرویم را با بی‌نیازی نگهدار و باتنگدستی شخصیت مرا لکه دار مفرما
چرا که فقر همان مرگ بزرگ است.

♦️پایگاه خبری #جوان_فردا ‌👇
Javanefarda.ir

♦️اخبارمرند را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید👇👇👇

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa