امروز : شنبه 11 سپتامبر 2021
تاریخ : 2021/09/11 - 14:27 ذخیره فایل ارسال به دوستان

پل دولات آباد مرند همچنان درجا می زند/رسانه هایث حامی دروغگو پرده از اسرار بردارند

ازرسانه های حامی دروغگومیخواهیم پرده از اسرارعدم ساخت پل دولت آبادبردارندوبامردم شفاف سخن گویند

 رسانه هاو‌فعالین مجازی که درانتخابات مجلس نهم ودهم همیشه ازمراسم کلنگ زنی وافتتاح پل دولت آباد تیتر می زدندوبعنوان خبرانتشار می دادندتا رای مردم رابه یک دروغگو جلب کنند امروزبجای اینکه دنبال دروغگو وبرعلیه دروغگو مبنی براینکه با وعده های دروغین و حرکات پوپولیستی درانتخابات فریب داده و رای مردم گرفته اند شکایت کنند تالکه ای خبررسانی پولی راازدامن خودپاک کنند.

متاسفانه می نویسند مسئولین کجایند؟ ترافیک قفل شده درپل دولت آباد راببینند؟
#جوان_فردا
معتقد است تا حقایق پل دولت آبادمشخص نشود و ردیف خاص اعتبار دولتی تخصیص نیابد اتمام این پروژه سخت به نظرمیرسد
یادتان هست درزمان‌دور چهارم شوراودر زمان شهردار وقت مهندس هاشمی این پل قراربودبا ۱۴میلیاردتومان که نصف آن برعهده راه و شهرسازی و‌نصف آن برعهده شهرداری بود ساخته شودولی دست های نامحرم و خائن نگذاستنداین پل بعداز کلنگ‌زنی شروع شود ولی امروز طبق شنیده هابیش از۱۸میلیارد تومان به دو‌دهنه پل هزینه شده ولی همچنان شهروندان دهستان دولت آباددرانتظاراین پل هستند
ازرسانه های حامی دروغگومیخواهیم پرده از اسرارعدم ساخت پل دولت آبادبردارندوبامردم شفاف سخن گویند
@jjavanefarda

ارسال دیدگاه