استعفای تمامی افسران پلیس یک شهر در آمریکا به دلیل حقوق ناکافی

 تمامی افسران اداره پلیس شهر «کمبرلینگ» ایالت میسوری آمریکا از جمله رئیس پلیس این اداره به دلیل دستمزد ناکافی و کم از سمت خود استعفا دادند تا این شهر بدون هیچگونه پلیس باقی بماند.

 

استعفای تمامی افسران پلیس یک شهر در آمریکا به دلیل حقوق ناکافی

تمامی افسران اداره پلیس شهر «کمبرلینگ» ایالت میسوری آمریکا از جمله رئیس پلیس این اداره به دلیل دستمزد ناکافی و کم از سمت خود استعفا دادند تا این شهر بدون هیچگونه پلیس باقی بماند.