مشتریان ناراحت نباشند‼️

کارگاه نان فانتزی زرین طلا ( میابی) از ارائه نان به مشتریان بدون ماسک معذور است

با رعایت پروتکل بهداشتی میتوانیم در مقابله با کرونا سهم انسان دوستی خود را نشان دهیم .

T.me/jjavanefarda

 مشتریان ناراحت نباشند‼️

کارگاه نان فانتزی زرین طلا ( میابی) از ارائه نان به مشتریان بدون ماسک معذور است

با رعایت پروتکل بهداشتی میتوانیم در مقابله با کرونا سهم انسان دوستی خود را نشان دهیم .

T.me/jjavanefarda