کوی شقایق مرند در انتظار تصمیم شورای اسلامی شهرمرند

 نماینده گان شهروندان ساکن کوی شقایق قول عملی را از شهردار در محضر شورا گرفتند

نماینده گان شهروندان ساکن کوی شقایق قول عملی را از شهردار در محضر شورا گرفتند
قرار براین شد از فردا آسفالت ریزی را شروع کنند.

 


T.me/jjavanefarda

Javanefarda.ir