حضور استاد نادر برهانی مرند در اولین روز افتتاح جشنواره سراسری تئاتر کودک باغچه بان در شهرستان مرند در دبیرخانه جشنواره

برهانی مرند در دیدار با رئیس ارشاد مرند و دبیر وجمعی از اعضای جشنواره گفت از شنیدن برگزاری این جسنواره در زادگاهم خیلی خوشحال شدم و امروز با حضور خود در دبیرخانه جشنواره خواستم ارادت خودرا اعلام داشته واز دست اندرکاران و مسئولبن تشکر کنم

حضور استاد نادر برهانی مرند در اولین روز افتتاح جشنواره سراسری تئاتر کودک باغچه بان در شهرستان مرند در دبیرخانه جشنوار

به گزارش #جوان_فردا استاد نادر برهانی مرند یکی از هنرمندان برجسته ملی است که در صدا وسیمای ملی هنرهای این هنرمند مرندی الاصل پخش شده است .

برهانی مرند در دیدار با رئیس ارشاد مرند و دبیر وجمعی از اعضای جشنواره گفت از شنیدن برگزاری این جسنواره در زادگاهم خیلی خوشحال شدم و امروز با حضور خود در دبیرخانه جشنواره خواستم ارادت خودرا اعلام داشته واز دست اندرکاران و مسئولبن تشکر کنم

T.me/jjavanefarda