امروز : چهار شنبه 13 اکتبر 2021
تاریخ : 2021/10/13 - 17:01 ذخیره فایل ارسال به دوستان

نظارت جهت ساماندهی نانوائیهای شهرستان مرند در دستور کار اداره صمت

اولا متخلف به جامعه معرفی میشود وعبرت برای خود ودیگران است
ثانیا افراد درستکار به جامعه معرفی میشود و مردم درستکار و متخلف را با نتیجه نظارت تمییز می کنند

 توجه اداره صمت مرند به موضوع نظارت در نانوائیها در صورت عمل قاطع موجب اصلاح و ساماندهی نانوایان از منظر کمیتی و کیفتی خواهدشد

گزارشگر : رحیم میابی


شروع نظارت و بازرسی از نانوایان یک امر پسندیده و ستودنی است
پس نظارت و کنترل، فرایندی است بـرای کـسب اطمینـان از ایـن کـه اقدامات و فعالیتهای جاری در جامعه در صنوف مختلف بخصوص صنوفی که با قورت شهروندان در ارتباط است ، در جهت اهداف پیشبینی شده و مطـابق بـا اقدامات برنامه ریزی شده میباشند.
بنابراین میتوان گفت که کنترل و نظارت فرایندی است که بایدها را با هـستهـا،مطلوبها را با موجودها، و پیشبینیها را با عملکردها مقایسه مـیکنـد و تـصویرروشنی از اختلاف یا تشابه بین این دو گـروه از عوامـل را در اختیـار مـسئولان و مدیران سازمان قرار میدهد.

پس بهتر است برخوردهای قانونی بدون کتمان به اطلاع عموم اعلان گردد این اعلان از دو منظر میتواند مثبت ارزیابی شود
اولا متخلف به جامعه معرفی میشود وعبرت برای خود ودیگران است
ثانیا افراد درستکار به جامعه معرفی میشود و مردم درستکار و متخلف را با نتیجه نظارت تمییز می کنند

T.me/jjavanefarda

ارسال دیدگاه