گویا این ضرب المثل با اینکه چاه به قرار قبلی وجود ندارد ، هنوز کاربردش را از دست نداده  

دیوانه ای سنگی در چاه می اندازد و صدها عاقل نمی توانند آن را بردارند  

جای تاسف دارد که کسانی مثل ناصر رضایی و دوستانش گروه را تعطیل کردند ، گروهی که چشم امید نیازمندان زیادی به آن بود و گره های زیادی از مشکلات مردم باز کرده بود . آرزوی سلامتی برای استاد رضایی و همکارانشان که در این مدت زحمات زیادی متحمل شدند را دارم  

دیوانه ای سنگی در چاه می اندازد و صدها عاقل نمی توانند آن را بردارند

گویا این ضرب المثل با اینکه چاه به قرار قبلی وجود ندارد ، هنوز کاربردش را از دست نداده

دیوار مهربانی مرند به ابتکار استاد ناصر رضایی در فضای مجازی تشکیل شد و گروهی نیز بی ریا به ایشان کمک می کردند و در این مدت دستگیر صدها و بلکه هزاران نیازمند شد و واسطه ای بود بین خیرین و نیازمندان ، نکته قابل توجه در این ایده بکر عدم رد و بدل کمکهای مالی در بین مدیران گروه بود به صورتی که با شناسایی افراد نیازمند ، شماره کارت آنها را در اختیار خیرین قرار می دادند و وجوهات نقد به صورت مستقیم به حساب آنها واریز می شد و کمکهای غیر نقدی نیز با راهکاری مناسب و با حفظ کرامت نیازمندان به آنها تحویل داده می شد ، این راهکار به جای کوچکترین تحقیق و پرسش از سوی برخی مدعیان عرصه رسانه که به راحتی قابل پیگیری و اثبات بود متاسفانه و صد متاسفانه با بخل و تنگ نظری و حسادت وافر توام گردید و بعضی حرفها و نوشته ها از جانب همین افراد مدعی اصحاب رسانه عنوان شد که باعث دلسردی گردانندگان گروه دیوار مهربانی مرند گردید ، کسانی که به رغم اینکه خستگی زیادی در این راه متحمل می شدند و حتی از کار و زندگی خود نیز می گذشتند با عشق و علاقه پلی بودند بین نیازمندان و خیرین ، خدایا خودت گواهی در این مدت چه افراد با آبرو و نیازمند با همین ابتکار ، نیازهای خود را برطرف کردند و خیرین نیز با اهدای کمکهای کم یا زیاد توشه ای برای آخرت فراهم کردند ، متاسفانه سنگ اندازی های همین بعضی از افراد صاحب قلم و رسانه کار را به جایی رساند که به جای کمک به این گروه با تشویش افکار و تهمت زنی های پیاپی باعث شدند این اکیپ که جز برای رضای خدا کاری نمی کردند عطای آن را به لقای آن بخشیدند

جای تاسف دارد که کسانی مثل ناصر رضایی و دوستانش گروه را تعطیل کردند ، گروهی که چشم امید نیازمندان زیادی به آن بود و گره های زیادی از مشکلات مردم باز کرده بود . آرزوی سلامتی برای استاد رضایی و همکارانشان که در این مدت زحمات زیادی متحمل شدند را دارم

بد زمانه ای هست که به جای افراد خیر اندیش ، عو عو سگان غالب می آید

اما عو عو سگان نیز خواهد گذشت

✍ میر مهدی حسینی

https://t.me/jjavanefarda