سردرگمی در پستهای شورای شهرمرند

مشکلات جوانان چه ارتباطی به میدان خشکبار دارد

وقتی جلسه ستاد ساماندهی جوانان برگزار شد تمام اعضا دغدغه فکری در سرنوشت جوانان را داشتند ولی متاسفانه نماینده شورای اسلامی شهر در این صحبت از میدان خشکبار گفت

مشکلات جوانان چه ارتباطی به میدان خشکبار دارد ⁉️


از میدان خشکبار
تا جلسه جوانان ‼️‼️
وقتی جلسه ستاد ساماندهی جوانان برگزار شد تمام اعضا دغدغه فکری در سرنوشت جوانان را داشتند ولی متاسفانه نماینده شورای اسلامی شهر در این صحبت از میدان خشکبار گفت
لازم بتوضیح است به گفته این عضو شورا با فشار این عضو بر شورا بنام تعاونی مسکن کارگران شهرداری قطعه زمینی در راه قدیم اربطان نزدیک کوی بنفشه دارند این قطعه زمین در حال حاضر بصورت غیر رسمی به افراد خارج از شهرداری واگذارشده است ودر دست آنهاست ممکن است بعضی افراد چند قطعه دراین زمین دارد.

من نمیدانم مشکلات جوانان چه ارتباطی به میدان خشکبار دارند ⁉️

T.me/jjavanefarda