تشکر از دست اندرکاران بدون درک زمان

حقوق بازنشستگان نصف شب یلدا واریزشد

وقتی نزدیک به نصف شب پیام واریزی آمد همه ایمان گفتیم اگر کشورداری چنین باشد بعداز شرمندگی از همه اولاد و شرمنده گی از بقال سرکوچه من میتوانم ۱۰۰ کشور بزرگ را اداره کنم البته اگر راضی به چنین اداره کردن باشند ‼️

تشکر از دست اندرکاران بدون درک زمان

سخن شهروند

آقای میابی تشکر از مطلب شایسته ایتان در مورد عدم وار یزی حقوق بازنشستگان بخدای خدا سخن ته دل مارا گفتید واقعا شرمنده از فرزندان شدم ولی مطلب شما را در سر سفره غیر رنگی شب یلدا به فرزندانم و به نواه هایم و بخصوص به همسرم خواندم ومانند اینکه به دل آتش گرفته ایشان آب تگری ریختی

وقتی نزدیک به نصف شب پیام واریزی آمد همه ایمان گفتیم اگر کشورداری چنین باشد بعداز شرمندگی از همه اولاد و شرمنده گی از بقال سرکوچه من میتوانم ۱۰۰ کشور بزرگ را اداره کنم البته اگر راضی به چنین اداره کردن باشند ‼️

از مسئولین بپرسید چه می شد این حقوق ها را در ۲۷ هر ماه واریز بکنند

‼️ای وای ببخشید سود بانکی سه روز به حساب این و آن نمی ره واقعا ببخشید ‼️