شاخص فلاکت (misery index)  شاخصی آشنا در اقتصاد جهانی است

شاخص فلاکت اقتصادی

این شاخص حتی ممکن است برای دهک‌های مختلف و شهری و روستایی به طور جداگانه محاسبه شود. البته این موضوع را هم در نظر داشته باشید در زمان تورم بالا که همراه با رکود در تولید و رونق اقتصادی است شاخص فلاکت با سرعت بیشتری رشد می‌کند.

 *شاخص فلاکت اقتصادی*

🔸شاخص فلاکت (misery index)  شاخصی آشنا در اقتصاد جهانی است که یک انگلیسی به نام «آرتور اکان» تهیه و تبیین کرده است. این شاخص از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم یک کشور به دست می‌آید. البته در همه اقتصادهای دنیا تورم و بیکاری همیشه دو شاخصی است که با هم می‌آید و تقریبا رابطه غیر مستقیم دارد.

🔸 یعنی اصولا با افزایش تورم، بیکاری کاهش پیدا می‌کند. البته در اقتصادهایی که تورم تک رقمی است همیشه این رابطه عکس است، اما در کشوری مثل ایران که تورم همواره بالا است و شرایط رکود-تورمی ایجاد می‌شود، تورم و بیکاری لزوما رابطه غیرمستقیم نداشته و شاخص فلاکت هم در آن اوج می‌گیرد. این شاخص هم از شاخص‌های کلان اقتصادی است که در آمارهای مهم کشورها محاسبه می‌شود.

🔸 این شاخص حتی ممکن است برای دهک‌های مختلف و شهری و روستایی به طور جداگانه محاسبه شود. البته این موضوع را هم در نظر داشته باشید در زمان تورم بالا که همراه با رکود در تولید و رونق اقتصادی است شاخص فلاکت با سرعت بیشتری رشد می‌کند.