سامانه آبیاری نوین در صنعت کشاورزی

آب کم وخشکسالی است، اما روشهای نوین، آبیاری را راحت می کند

سیستم های نوین آبیاری سبب شده کشاورزان شهرستان مرند در این شرایط بحران خشکسالی، ضمن کاهش هزینه های کارگری ،بیشترین بهره را از آب مورد استفاده بعمل آورند

آب کم وخشکسالی است، اما روشهای نوین، آبیاری را راحت می کند

به گزارش خبرنگار جوان فردا

معاون رئیس سازمان ومدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند‌در بازدید ازدسامانه های نوین آبیاری و لوله گذاری  گفت

سامانه‌ های نوین آبیاری ولوله گذاری انهار باعث‎ صرفه‌جویی حدود ۱۱میلیون متر مکعبی (معادل حدود ۷۳ حلقه چاه عمیق )مصرف آب در بخش کشاورزی شهرستان مرند شده است

سیستم های نوین آبیاری سبب شده کشاورزان شهرستان مرند در این شرایط بحران خشکسالی، ضمن کاهش هزینه های کارگری ،بیشترین بهره را از آب مورد استفاده بعمل آورند

بازدید علی صیادی معاون رئیس ساطمان ومدیر جهاد کشاورزی به همراه آقای شکرانی مسئول آب وخاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند از آخرین وضعیت تجهیز باغات ومزارع به سیستمهای نوین آبیاری به منظور صرفه‌جویی و استفاده بهینه از آب و افزایش درآمد و بهبود اقتصاد بهره‌برداران بخش کشاورزی