قابل توجه مسئولین محترم راه و شهر سازی و راهداری و شهردار یامچی

پل قتلگاه در جاده مرند یامچی و یکانات

آیا وقت آن‌نرسیده اپن پل با توجه باینکه دو طرف این پل جاده دو بانده است و زیر بار ترافیک رفته است تعریض گردد⁉️

گزارش #جوان_فردا از پل باصطلاح قتلگاه در جاده مرند ویامچی

❌قابل توجه مسئولین محترم راه و شهر سازی و راهداری و شهردار یامچی

در این پل چندین جوان را از دست داده ایم وچندین خانواده بی سرپرست مانده اند

آیا وقت آن‌نرسیده اپن پل با توجه باینکه دو طرف این پل جاده دو بانده است و زیر بار ترافیک رفته است تعریض گردد⁉️

نمی دانم‌در استانهای دیگر اینگونه محل های حادثه خیز را چطور در عرض یکماه تعریض کرده و رفع خطر می کنن ⁉️