شورای اسلامی مرند در انتخاب شهردار در جا می زند

عضو شورای اسلامی شهر مرند پاسخ دهند⁉️

آیا میدانید به وعده های خودتان در مورد انتخاب شهردار ،متعهد و‌ پایبند نیستید؟

❌۷ عضو شورای اسلامی شهر مرند پاسخ دهند⁉️


♦️چرا در انتخاب شهردار شهر مرند وقت کشی می کنید⁉️
♦️آیا میدانید وقت کشی شما یعنی از دست دادن فصل کار⁉️
♦️آیا میدانید وقت کشی شما یعنی مواجه شدن شهرداری در امور پیمانکاری و واگذاری امورات به بخش خصوصی با افزایش قیمتها وتورم کشوری⁉️
♦️آیا میدانید به وعده های خودتان در مورد انتخاب شهردار ،متعهد و‌ پایبند نیستید⁉️
♦️آیا میدانید ۵ عضو دست بالا و دو عضو دست پائین شورا در آینده به سوالات شهروندان پاسخگو‌نخواهیدبود⁉️
♦️آیامیدانید شهروندان میدانند که چرا دکتر نظری را استیضاح می کردید موفق نشدیدتا استعفا داد و رفت حال در جا می زنید ⁉️
♦️آیا میدانید وقت کشی و فرصت سوزی به صلاح شهرمرند نیست⁉️
♦️آیا می دانید عملکردتان فقط خودتان را راضی میکند ⁉️
♦️آیا می دانید بزودی پاسخگوی رسانه های رسمی نخواهیدبود ⁉️