خبرنگاران‌تحقیقی

خبرنگاران مستقل وآزاد تحت عنوان خبرنگاران‌تحقیقی راهی منطقه آزاد ارس میشوند

وهمچنین این موضوع توسط سخنگوی تیم اعزامی خبرنگاران تحقیقی به اطلاع هیات مدیره جدیدالمنتخب کانون بازاریان منطقه آزادارس جهت هماهنگی برای تهیه گزارش رسانده خواهدشد طبق برنامه تدوین شده خبرنگاران تحقیقی از نقاط مختلف شهر جلفا از بازاریان گزارش تهیه خواهند کرد

خبرنگاران مستقل وآزاد تحت عنوان خبرنگاران‌تحقیقی راهی منطقه آزاد ارس میشوند

به گزارش خبرنگار #جوان_فردا مستقر در منطقه آزاد ارس
با توجه به وضعیت ناهماهنگی مقابله ایجاد شده، بین کانون بازاریان‌ منطقه آزادارس و معاونت اقتصادی منطقه آزادارس جمعی از خبرنگاران مجوزدار مستقل و آزاد تحت عنوان خبرنگاران‌تحقیقی بزودی راهی این منطقه خواهندشد .

طبق گزارش خبرنگار اقتصادی #جوان_فردا قرار است سخنگوی خبرنگاران‌تحقیقی موضوع را باطلاع مدیریت روابط عمومی منطقه آزاد خواهند رساند تا جهت تهیه گزارش بخدمت معاون اقتصادی برسند

وهمچنین این موضوع توسط سخنگوی تیم اعزامی خبرنگاران تحقیقی به اطلاع هیات مدیره جدیدالمنتخب کانون بازاریان منطقه آزادارس جهت هماهنگی برای تهیه گزارش رسانده خواهدشد

طبق برنامه تدوین شده خبرنگاران تحقیقی از نقاط مختلف شهر جلفا از بازاریان گزارش تهیه خواهند کرد

دیدار با امام جمعه و دادستان و رئیس دادگستری و دیگر مقامات نظارتی در دستور کار تیم اعزامی خبرنگاران تحقیقی قرار دارد

اطلاعیه تیم اعزامی خبرنگاران تحقیقی به منطقه آزاد ارس بزودی انتشار خواهد یاقت