دستمزد یا حقوق ماهانه کارکنان وزارت کشور چند است ؟

سخنی با وزیر کشور

آقای وزیر، این صدائی است که به نقل از گلوی کارشناسان شاغل در وزارت کشور در فرمانداری یک شهرستان است .

 

سخنی با وزیر کشور

آیا می دانید حقوق کارکنان وزارت کشور در شهرستانهای دور از پایتخت چقدراست⁉️
آقای وزیر، این صدائی است که به نقل از گلوی کارشناسان شاغل در وزارت کشور در فرمانداری یک شهرستان است .
یک کارشناس با ۱۵ سال سنوات شغلی ۸میلیون‌تومان حقوق می گیرد⁉️

چرا آنهائی که به اعتراض برخواستند رئیس قوه ای شان یا وزیرشان خیلی و با سرعت نامطمئنه حقوق آنها را افزایش دادند‼️

تا کی در محضر اهل و عیال خود شرمنده خواهیم بود⁉️
تاکی از کمبود ویتامینهای D,C,Bو… فرزندانمان و همسرمان و شخص خودمان رنج خواهیم برد⁉️
تا‌کی …

♦️آقای وزیر
بشنو این درد کارمندان وزارت کشور شاغل در فرمانداریهای دور از پایتخت را ‼️