امروز : یکشنبه 10 جولای 2016
تاریخ : 2016/07/10 - 20:30 ذخیره فایل ارسال به دوستان

آقای شهردار (نِیا)،( نَیا) /شهرکنونی ما شهردیروزنیست.نَیا

تبریک را برای شما سرور گرامی بخاطر عید سعید فطر که بتازگی سپری کردیم می گویم.وتبریک شهردار شدن را به بعداز موفق شدن در برنامه های خود درامور شهری موکول مینمایم.

IMG_20160708_120432

آقای شهردار (نِیا)،( نَیا) /شهرکنونی ما شهردیروزنیست.نَیا

 

هوالعالم
آقای شهردار (نِیا)( نَیا)
شهرکنونی ما شهردیروزنیست.نَیا
باسلام
امروز مشکلات فزآینده شهر تاریخی ومظلوم مارا بامردمان ولایت مدار، روبه افزایش است .درچنین شهری که شهر، رشد جمعیت شهرنشینی به لحاظ مهاجرپذیری به حالت گسترش لگام گسیخته می باشد.پیامدها ومشکلات چاره ناپذیری اقتصادی واجتماعی دارد با مدیریت جریان سود جوئی وفرصت طلبی بعضی که درسایه مدیریت میکنندگریبانگیرکرده است.!شهرما را به صخره ای هدایت نموده اند که درحال پرت شدن است.
آیا میتوانی با روحیه ایثارگری خودرا باین صخره نزدیک نمائی درصورت پرت شدن ،جهت سقوط با آن پرت شوی.؟ممکن است طوفان شهر مارا وشمارا به نقطه اوج برساند.؟
شهرما ازسکوت به سقوط رسیده است.
شهرکنونی ما، شهردیروز نیست!!!
با همان ویژگیهای زمانی و سرزمینی ویژه شان نه شهرتازه است نه شهر از یاد رفتنی است . !!!؟؟؟شهرما رو به توسعه بود. توسعه بصورت سنجیده شکل گرفته بود. درحال رشد وگسترش بود.با برنامه ونظمی اصولی به سوی آینده رهسپاربود به گونه ای که هرتازه وارد میهمان وپایتخت نشین وساکنین شهرهای لرد درنگاه نخست ادعای مرا درسیمای شهر بخصوص ورودی آن میدیدند هرچند ممکن است دراین راه مشکلاتی وخلافهایی وجود داشته باشد.ولی درعمل برپیکره شهرکهن وبا ارزش ما وصله های ناجور بسیار چسبنده شد.
ناهنجاریهای اجتماعی واقتصادی چون افزایش شمارتهیدستان غریب سیاسی ،حاشیه نشینی ،گسترش ناموزون شهری ودامنه دارشدن بیکاری وکجرویهای قدرت طلبان اقتدارگراکه با از بین بردن روحیه پیکولاریسمی ازمردم جامعه ،خواستند به اهداف شوم اقتصادی وسیاسی خود برسند.
حال باید دید شهری که شما سرور گرامی دراین مقطع اززمان آنرا تحویل می گیریدبا مشکلات روز افزون شهری روبرو می باشد.آیا شهرما را ازمنظر فرهنگ شهرنشینی شهر می شناسید؟ یا به گونه ای شهرگرائی است؟یا روستای بزرگ؟
میخواهم اشاره گذرا به مشکلات شهرما بنمایم تابعداز مدتی نگوئید که من چنین نمیدانستم.
۱- پول وجودندارد.
۲- حقوق کارگران چند ماه است که دارای معوقه می باشد.
۳- طلبکاران قبل ازشما جلو در ورودی اتاق شهرداری صف کشیده اند .
۴- پروژه های ما درسطح شهر نیمه تمام یا ازیاد رفته است.
۵- درمیان مدیران میانی شهرداری هماهنگی وجودندارد.ومایوس نشسته اند.
۶- پبمانکاران علاقه مند به همکاری با شهرداری نیستند.
۷- اخراج های حاشیه بعضی از نیروهای پرسابقه شهرداری موجب دلسردی ازباب عدم وجود امنیت شغلی دراین سازمان شده است.
۸- بدهکاران به شهرداری آماده نیستند بدهی خودرا پرداخت نمایند.
۹- بعضی از حرکات ناموزون موجب ازبین رفتن انگیزه کاری کارگران وکارمندان وکارشناسان شهرداری شده است. ولی باید گفت دارای پتانسیل های نهفته درامر خدمت به شهرخود می باشند.
۱۰- دنیای مجازی حاکم بر جو و فضای مدیریتی شهرداری شده است.
۱۱- کمتر ازیک سال به انتخابات شوراهای شهر باقی است کاندیداها ازالان با تفکرات مختلف سیاسی واقتصادی وبرنامه ای ازباب دلسوزی دارند بر پیکره شهرداری جهت خروج از بحران می تازند.
۱۲- شایسته سالاری درشهرداری گم شده است.
۱۳- جریان فکری درسایه وجوددارد که میخواهد ازاصل مدیریت شهرسازی وخدمات ارزنده شهرداررا به انحراف بکشاند. اگر سهل انگار باشید این جریان شمارا به انحراف خواهد کشاند.
۱۴- دیگربماند تابعد.

ولی ارائه راهکارها جهت خروج از بحران حادبرای شهرداری
۱- ایجاد وحدت دربین کارکنان شهرداری وکارگران وکارشناسان ومدیران میانی از هرطیف خاص.
۲- حذف تفکر منفی گرائی ازدرون شهرداری.
۳- دعوت از صاحب نظران وعقلای جامعه اعم ازدکترین ومهندسین ،حقوقدانان،روحانیت،اصناف ، ریش سفیدان محلات،بدون توجه به سلایق سیاسی مختلف.
۴- جلسه ای باروسای ادارت با حضورخبرنگاران درساختمان شهرداری.
۵- ارج نهادن به نظرات کارشناسان وکارگران شهرداری.
۶- تشکیل اتاق مردمی تحت عنوان خروج از بحران.
۷- خارج کردن فضای شهرداری از دوقطبی.
۸- مشورت با شهرداران دوره های قبل بخصوص با سابق واسبق جهت خروج از بحران.
۹- مشورت با اعضای شوراهای سابق ومنحل شده.
۱۰- اعتمادسازی، باید متذکر شد عدم اعتماد فعلی کاذب است.زود میتوان ازاین فضا خارج شد.
۱۱- مشورت با امام جمعه ونماینده ولایت فقیه درمنطقه وبا روحانیت مساجد.
۱۲- جلسه با چهره های ماندگار شهرستان درمرکز.
۱۳- دوری ازتکیه زدن به شخص پارلمانی.
۱۴- بماند برای بعد
الاایحلحال،
ضمن تشکر اززحمات شهرداران اسبق چندین دوره اعم از قبل از انقلاب وبعدازانقلاب بخصوص سابق که متحمل زحمات فراوان شدندوتشکر اززحمات کارگران وکارکنان شهرداری که با جیب خالی باسیلی صورت خودرا سرخ کردند تا شهرداری از بحران خارج شود.وزندگی خودرا با هزاران مشکل به اینجا رساندند.
تبریک را برای شما سرور گرامی بخاطر عید سعید فطر که بتازگی سپری کردیم می گویم.وتبریک شهردار شدن را به بعداز موفق شدن در برنامه های خود درامور شهری موکول مینمایم.
یا علی مدد
رحیم میابی

ارسال دیدگاه