تجار در فکر رونق اقتصادی استان باشند

جایگاه اقتصادی آذربایجان شرقی در حال افول است باید اقتصادیون دست بکار شوند

تجار و سرمایه گزاران و کارآفرینان استان ناامید از اتاق بازرگانی شدند لرای احیای اتاق بلزرگانی استان باید همه ای فعالین اقتصادی استان در انتخابات شرکت کنند و نگذارند اتاق بدست ناکارآمدان بیفتد

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا دکتر موسوی سرمایه گذار و فعال اقتصادی در مصاحبه با #جوان_فردا گفت باید آستین بالازنیم تا اتاق بازرگانی استان که قلب تپنده اقتصادی استان در آن می تپد به دست متخصصین اقتصادی و کارآفرینان اقتصادی و ایجاد توازن از رسته های مختلف راهی این اتاق شوند

موسوی گفت جایگاه اقتصادی آذربایجان شرقی در حال افول است باید اقتصادیون دست بکار شوند
موسوی در مورد هدف از شعار پیشگامان مستقل فردای ارس گفت امروز در سطح کشور منطقه آزاد ارس سخنی برای گعتن دارد ولی اتاق بازرگانی نسبت به منطقه آزاد ارس بی تفاوت است

تجار و سرمایه گزاران و کارآفرینان استان ناامید از اتاق بازرگانی شدند لرای احیای اتاق بلزرگانی استان باید همه ای فعالین اقتصادی استان در انتخابات شرکت کنند و نگذارند اتاق بدست ناکارآمدان بیفتد.

رونق اقتصادی استان گره خورده با تفکر اقتصادی اتاق بازرگانی است