مشکی نپوشید چون آدابی دارد

وصیت‌نامه پدر دوستم:

اونجایی که گفته محل دفن دور باشه فرقی ندارن، شماها ماشین دارید خیلی مهمه. ملت میرن کلی پول مین محل دفن نزذیک میخرن بعد تهش فرقی نداره

وصیت‌نامه پدر دوستم:

مشکی نپوشید چون آدابی دارد
گریه نکنید فرقی بحال مرده نمی‌کند
محل دفن دور یا نزدیک فرقی ندارد خودتان ماشین دارید برای مرده هم فرقی نمیکند
به‌لطف خدا مالی ندارم، همیشه راست گفتم، قولی اگر دادم وفادار ماندم، امانت دار خوبی بودم ولی معصوم نبودم”

+اونجایی که گفته محل دفن دور باشه فرقی ندارن، شماها ماشین دارید خیلی مهمه. ملت میرن کلی پول مین محل دفن نزذیک میخرن بعد تهش فرقی نداره