آیا شورای آموزش و پرورش  شهرستان مرند این موضوع را از یاد برده است؟

سرگذشت مدرسه لقمان درمرند

در سال 1394 یکی از خیرین طبق توافق فی مابین با آموزش وپرورش شهرستان مرند اقدام به احداث این مدرسه را با شرایطی که برای ما مشخص نیست تقبل می کند .ولی بعداز گذشت 7 سال از این توافق امروز یعنی دوشنبه 1402/01/21 شاهد ستون های این مدرسه با زنگ زدن میلگردها هستیم یعنی این مدرسه تبدیل به یک زباله گاه در وسط شهر شده است .دراین محل دربهای ورودی قفل شده است و نتوانستیم وارد محوطه این مدرسه شویم.

در سال ۱۳۹۴ یکی از خیرین طبق توافق فی مابین با آموزش وپرورش شهرستان مرند اقدام به احداث این مدرسه را با شرایطی که برای ما مشخص نیست تقبل می کند .ولی بعداز گذشت ۷ سال از این توافق امروز یعنی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ شاهد ستون های این مدرسه با زنگ زدن میلگردها هستیم یعنی این مدرسه تبدیل به یک زباله گاه در وسط شهر شده است .دراین محل دربهای ورودی قفل شده است و نتوانستیم وارد محوطه این مدرسه شویم.

آیا شورای آموزش و پرورش  شهرستان مرند این موضوع را از یاد برده است؟