چرا بهای خاک چینی برده شده به ترکیه پرداخت نمیشود ؟

کارخانه خاک چینی مرند شفاف سازی کند

چرا مدیریت کارخانه خاک چینی مرند با سکوت خود به بعضی موضوعات از قبیل بردن خاک چینی به ترکیه با ضمانت یک فرد با مسئولیت موقت به مبلغ میلیاردها تومان مهر تایید می زند ⁉️

کارخانه خاک چینی مرند شفاف سازی کند‼️

نامه ای سرگشاده پایگاه خبری #جوان_فردا به مدیریت کارخانه خاک چینی بزودی انتشار می یابد.دراین نامه آمده است .

چرا مدیریت کارخانه خاک چینی مرند با سکوت خود به بعضی موضوعات از قبیل بردن خاک چینی به ترکیه با ضمانت یک فرد با مسئولیت موقت به مبلغ میلیاردها تومان مهر تایید می زند ⁉️

♦️آیا وقت آن نرسیده است با نشست با خبرنگاران به موضوعات مبهم پاسخ دهند ⁉️