وظیفه کمیسیون نظارت شهرستان از منظر قانون

چرا کمیسیون نظارت شهرستان مرند تشکیل جلسه نمی دهد

جلسات کمیسیونهای یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌ رسمیت می‌ یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود. تبصره ۲ - کمیسیون نظارت می‌ تواند از افراد ذی‌ صلاح و صاحب‌ نظر و نیز نماینده‌ دستگاههای دولتی یا عمومی ذی‌ مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات ‌دعوت به ‌عمل آورد.

چرا کمیسیون نظارت شهرستان مرند تشکیل جلسه نمی دهد⁉️

وظیفه کمیسیون نظارت شهرستان از منظر قانون

نویسنده : #رحیم_میابی
کارشناس ارشد حقوق عمومی

♦️قسمت‌اول

فصل ششم – کمیسیون نظارتاز قانون نظام صنفی کشور

‌ماده ۴۸

(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- کمیسیون نظارت در شهرستان ‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می ‌شود:
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در شهرستان‌ های مراکز استان‌ ها مرکب از مدیران کل و روسای سازمان‌ ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
۱ – صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ – امور مالیاتی
۳ – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ – تعزیرات حکومتی
۵ – نیروی انتظامی
۶ – استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷ – انجمن حمایت از مصرف ‌کنندگان
۸ – بسیج اصناف
۹ – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
۱۰ – اتاق تعاون استان
۱۱ – رئیس شورای اسلامی استان
۱۲ – رئیس و نائب ‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳ – نماینده مطلع و تام ‌الاختیار استاندار
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- در سایر شهرستان ‌های هر استان مرکب از روسا یا معاونان ذی ‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
۱ – صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ – امور مالیاتی
۳ – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ – تعزیرات حکومتی
۵ – نیروی انتظامی
۶ – انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
۷ – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
۸ – اتاق تعاون شهرستان
۹ – بسیج اصناف
۱۰ – رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱ – نماینده مطلع و تام ‌الاختیار فرماندار
۱۲ – رئیس شورای اسلامی شهرستان
تبصره ۱ – جلسات کمیسیونهای یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌ رسمیت می‌ یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ – کمیسیون نظارت می‌ تواند از افراد ذی‌ صلاح و صاحب‌ نظر و نیز نماینده‌ دستگاههای دولتی یا عمومی ذی‌ مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات ‌دعوت به ‌عمل آورد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- کمیسیون‌ های نظارت مراکز استان‌ ها دبیرخانه ‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ‌ها مستقر می‌ باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌ های فوق به‌ موجب آیین ‌نامه ‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ‌ها، تهیه می‌ شود و ظرف سه ‌ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب هیأت‌ عالی نظارت می‌ رسد.