انسان هر وقت عجله کند از تدبیر باز می ماند.

 معنی ضرب المثل عجله کار شیطان است

بعداز شروع بکار رئیس جدیدالمنصوب مواجه با درهم و برهم بودن درون تشکیلات میشود در اولین فرصت برنامه کوتاه مدت را اصلاح امور داخلی تشکیلات بلدیه می کند دراین میان بعضی اعضای انجمن در امور انتصابات دخالت می کنند و بعضی ازباب اضافه کاری اقوام خود می کند وبعضی دعوای آسفالت محله رای خیز خارج از شهر را می کند. ولی این ریس اصلا تن به این امور نمی دهد که هیچ بلکه کت شلوار هم برای اعضانمی خرد.

 معنی ضرب المثل عجله کار شیطان است

۱- هیچ کاری با عجله و اضطراب به سرانجام خیر و نتیجه درست و مطلوب نخواهد رسید.
۲- انسان هر وقت عجله کند از تدبیر باز می ماند.
۳- عجله کردن فکر و اندیشه را از انسان می گیرد و در عاقبت پشیمانی به بار می آورد.
۴- عجله، چشم پوشی بر حقایق است

در یکی از شهرهای هند بنام جارخند انجمن این شهر با اکثریت قسم خورده دنبال رئیس اداره بلدیه می گشتند در یک نکته به وحدت رسیدند با قسم باد کردن به گاو مقدس فردی را که پاکدامن و کاردان بود رفتند آن فرد گفت شما برید دنبال کسی دیگری .
این اعضای انجمن قبول نکردند که نکردند خلاصه با هزاران حرف وحدیث این فرد را بعنوان رئیس اداره بلدیه انتخاب ومنصوب می کنند.
بعداز شروع بکار رئیس جدیدالمنصوب مواجه با درهم و برهم بودن درون تشکیلات میشود در اولین فرصت برنامه کوتاه مدت را اصلاح امور داخلی تشکیلات بلدیه می کند دراین میان بعضی اعضای انجمن در امور انتصابات دخالت می کنند و بعضی ازباب اضافه کاری اقوام خود می کند وبعضی دعوای آسفالت محله رای خیز خارج از شهر را می کند. ولی این ریس اصلا تن به این امور نمی دهد که هیچ بلکه کت شلوار هم برای اعضانمی خرد...
ادامه دارد