حال وزیر صمت روز یک شنبه درخانه ملت استیضاح خواهد شد وعده های این وزیر در مورد عالم آرا چه خواهدشد؟

سرنوشت عالم آرا همچنان مبهم است ؟

سوال این است چگونگی تسویه این وام ارزی به مبلغ 6000000 یورو معادل 300میلیارد تومان از چه طریقی تسویه شده است باید شفاف سازی شود؟ حال باید منتظر بمانیم تا مقامات محلی واستانی و کشوری وخود پاشائی دراین مورد شفاف سازی کند؟

سرنوشت عالم آرا همچنان مبهم است ؟

حال وزیر صمت روز یک شنبه درخانه ملت استیضاح خواهد شد وعده های این وزیر در مورد عالم آرا چه خواهدشد؟
همیشه در زمان استیضاح وزیر گرانی،پاشائی نماینده مجلس با ترفندهای مختلف حمایت خودرا از این وزیر گرانی حمایت می کند امروز پاشائی با کلمه مژده حمایت خودرا بطریق دیگر از وزیر گرانی را به نمایش گذاشته است!!
ولی هیچ مقام مسئول درمورد سرنوشت مبهم عالم آرا به سهامدارن بخصوص به سهامداران مرند شفاف سازی نمی کند!!
پاشائی با ادعای پوپولیستی خود مدعی شده است که با پیگیری پاشائی و بازدید میدانی وزیر صمت استیضاح شده وام ارزی عالم آرا تسویه شده است!
سوال این است چگونگی تسویه این وام ارزی به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ یورو معادل ۳۰۰میلیارد تومان از چه طریقی تسویه شده است باید شفاف سازی شود؟
حال باید منتظر بمانیم تا مقامات محلی واستانی و کشوری وخود پاشائی دراین مورد شفاف سازی کند؟