تداوم قلع و قمع در مرند

وقمع ۱ مورد از ساخت وسازهای غیر مجاز در شهرستان مرند

در راستای اجرای احکام قطعی ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ امنیت غذایی با اخذ  دستور از دادستان عمومی وانقلاب شهرستان مرند با حضور نماینده دادستان ، پلیس پیشگیری ، پرسنل کلانتری 13عباسی شهرستان مرند ،رئیس اداره امور اراضی وکارشناسان یگان حفاظت از اراضی کشاورزی با همکاری اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای 1مورد از ساخت وسازهای غیر مجازواقع در اراضی روستای پیام، قلع وقمع و 6هزار متر مربع از اراضی مرغوب کشاورزی به حالت قبل بازگشت.

قلع وقمع ۱ مورد از ساخت وسازهای غیر مجاز در شهرستان مرند

 در راستای اجرای احکام قطعی ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ امنیت غذایی با اخذ  دستور از دادستان عمومی وانقلاب شهرستان مرند با حضور نماینده دادستان ، پلیس پیشگیری ، پرسنل کلانتری ۱۳عباسی شهرستان مرند ،رئیس اداره امور اراضی وکارشناسان یگان حفاظت از اراضی کشاورزی با همکاری اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای ۱مورد از ساخت وسازهای غیر مجازواقع در اراضی روستای پیام، قلع وقمع و ۶هزار متر مربع از اراضی مرغوب کشاورزی به حالت قبل بازگشت.

 

یوسف ضیامهر دادستان مرند  معتقد است احکامی که سالهاست بدون  تتعیین تکلیف مانده اند باید تعیین تکلییف شوند