حجاب برای آقایان

آستین کوتاه و کروات برای کارمندان دولت ممنوع شد

خان‌محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف گفت: لباس‌های زننده، مارک‌ها، آستین‌کوتاه و لباس‌های چسبان و شلوارهای‌کوتاه در مورد لباس آقایان است که باید رعایت کنند. اگر مواردی از این دست باشد، فرد متخلف طبق آن چارچوب و دستورالعملی که مصوب است، درمرحله اول تذکر می‌گیرد و در مرحله دوم در حوزه تخلفات اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.  

به گزارش جوان فردا به نقل از سینما اعتماد سخنگوی ستاد امر به معروف خبر داد:
آستین کوتاه و کروات برای کارمندان دولت ممنوع شد

قوانین ‎حجاب برای آقایان اعلام شد/ مردان اگر این لباس ها را بپوشند جریمه خواهند شد

◀️ خان‌محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف گفت: لباس‌های زننده، مارک‌ها، آستین‌کوتاه و لباس‌های چسبان و شلوارهای‌کوتاه در مورد لباس آقایان است که باید رعایت کنند. اگر مواردی از این دست باشد، فرد متخلف طبق آن چارچوب و دستورالعملی که مصوب است، درمرحله اول تذکر می‌گیرد و در مرحله دوم در حوزه تخلفات اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.