امام اسیر حوادث نشد، امیرٍ حوادث و واقعیت ها بود

سخنگوی دولت: امام اسیر حوادث نشد، امیرٍ حوادث و واقعیت ها بود

بهادری جهرمی در حاشیه مراسم 14 خرداد به خبرنگار جماران گفت: امام پیامشان را وصیت نامه شان داده اند؛ اینکه باید به فکر مردم به ویژه مستضعفین و محرومین باشیم.

بهادری جهرمی در حاشیه مراسم ۱۴ خرداد به خبرنگار جماران گفت: امام پیامشان را وصیت نامه شان داده اند؛ اینکه باید به فکر مردم به ویژه مستضعفین و محرومین باشیم.