خبرنگاران مستقل و آزاد اسیر ریال و شکم نیستند.

 خبرنگاران مستقل و آزاد اسیر ریال و شکم نیستند.

گردانده برنامه به هوش باشدکه با متراژ خود خبرنگارانی که دارای حریّت هستند نسنجند. بلکه در فکر انجام وظیفه خود باشند . اگر هم خیلی گرسنه باشند خبرنگاران می توانند میزبان لایق تر از آنها باشند.

 خبرنگاران مستقل و آزاد اسیر ریال و شکم نیستند.

میزبان یا گرداننده برنامه معارفه بداند هیچ خبرنگار حاضر در جلسه معارفه اسیر شکم نبوده و نخواهند بود چون شخصیت خود را به یک ناهار و یا به یک ریال در معرض فروش نگذاشته اند.
گردانده برنامه به هوش باشدکه با متراژ خود خبرنگارانی که دارای حریّت هستند نسنجند.
بلکه در فکر انجام وظیفه خود باشند . اگر هم خیلی گرسنه باشند خبرنگاران می توانند میزبان لایق تر از آنها باشند.

درود بر خبرنگاران مستقل و آزاد با حریّت