هشدار گرمازدگی

گرماهای غیر عادی از ۱۰ تیر تا ۱۰ در مرداد ماه به اوج خود می رسد.

دمای هوا در استان‌های جنوب غربی تا ده درجه افزایش پیدا خواهد کرد. طی اواسط هفته منتهی به پایان هفته در جنوب غرب کشور ممکن است فراتر از ۵۰درجه سانتیگراد ثبت شود.

پایگاه خبری javanefarda.ir _  مرند

گرماهای غیر عادی از ۱۰ تیر تا ۱۰ در مرداد ماه به اوج خود می رسد.

شدت گرما برروی کل کشور قرارمی گیرد که برای نوار شرقی ایران این گرما ها فراتراز نرمال خواهدبود.
دمای هوا در استان‌های جنوب غربی تا ده درجه افزایش پیدا خواهد کرد. طی اواسط هفته منتهی به پایان هفته در جنوب غرب کشور ممکن است فراتر از ۵۰درجه سانتیگراد ثبت شود.
گرماهای غیر عادی به سمت کشور کشیده میشود./

⛔هشدار گرمازدگی
⛔هشدار راجع به صرفه جویی در مصرف آب وبرق