پروژه جواهر در پیچ خم شورا و شهردار

شروع عملیات پروژه نیمه ناقص جواهر در مرند

حال بعد از ۷ سال شورا و شهر دار تصمیم‌به تعیین سرنوشت پروژه جواهر گرفتند البته چندین مرحله از این پروژه توسط مسلرکت‌کننده اولی یعنی مهندس زنوزی انجام گرفته بود قرار داد اولیه پروژه جواهر ۵۰ شهرداری و ۵۰ مشارکت کننده بود ولی طبق شنیده مابقی کارهای مانده جواهر با ۵۴ درصد سهم مشارکت کنند و ۴۳ درشهرداری

شروع عملیات پروژه نیمه ناقص جواهر در مرند

به گزارش خبرنگار #گوزل_وطن و #جوان_فردا

پروژه نیمه ناقص جواهر که طبق گفته کارشناسناسان صاحب نظر دو سوم آن انجام گرفته است

پروژه جواهر در۶ مرحله که عبارت است از
۱)مرحله اول : تهیه نقشه معماری و اخذ گواهی مجوز ساخت ساختمان
۲)مرحله دوم: سفت کاری ساختمان و اجرای فونداسیون

۳)مرحله سوم: تاسیسات ساختمان

۴)مرحله چهارم: نازک کاری ساختمان

۵)مرحله چهارم: نازک کاری ساختمان

۶)مرحله آخر: گواهی پایان ساخت ساختمان

از سال ۱۳۹۴ شروع شدولی دستهای پنهان خائن سرنوشت پل دولت آباد را مانند پروژه جواهر رقم زد

حال بعد از ۷ سال شورا و شهر دار تصمیم‌به تعیین سرنوشت پروژه جواهر گرفتند
البته چندین مرحله از این پروژه توسط مسلرکت‌کننده اولی یعنی مهندس زنوزی انجام گرفته بود قرار داد اولیه پروژه جواهر ۵۰ شهرداری و ۵۰ مشارکت کننده بود

ولی طبق شنیده مابقی کارهای مانده جواهر با ۵۴ درصد سهم مشارکت کنند و ۴۳ درشهرداری

امیداست شورا و شهرداری شفاف کنند