امروز : سه شنبه 17 اکتبر 2023
تاریخ : 2023/10/17 - 15:45 ذخیره فایل ارسال به دوستان

در چهارچوب قانون ،صادقانه کار کنی‼️ مجازات میشوی ‼️

 در چهارچوب قانون ،صادقانه کار کنی‼️ مجازات میشوی ‼️ داستان نیست واقعی است . در ایالت جارخند هر رئیس اداره ای در این ایالت در چهار چوب قانون صادقانه کار کند حتماً مجازات خواهد شد . رئیس اداره बंदोबस्ती विभाग के प्रमुख bandobastee vibhaag ke pramukh با توجه به اینکه عقیده وافر به حفظ موقوفات […]

 در چهارچوب قانون ،صادقانه کار کنی‼️

مجازات میشوی ‼️


داستان نیست واقعی است .
در ایالت جارخند هر رئیس اداره ای در این ایالت در چهار چوب قانون صادقانه کار کند حتماً مجازات خواهد شد .
رئیس اداره बंदोबस्ती विभाग के प्रमुख
bandobastee vibhaag ke pramukh

با توجه به اینکه عقیده وافر به حفظ موقوفات داشت نسبت به اخذ سند مالکیت موقوفات غیرمنقول شبانه روز در تلاش بود و به درخواستهای نامشروع دیگران گوش نمی داد.
روزی نماینده مجلس عوام جارخند خواهر و برادران خودرا پیش این رئیس می فرستد با درخواست شخصی اینکه متراژ کلان از املاک روستای مادرزادی پدر بزرگش رابه عنوان وراث بنام نماینده مجلس عوام ودیگر برادران وخواهرش ثبت کند
رئیس اداره बंदोबस्ती विभाग के प्रमुख
بابررسی سوابق موقوفات ایالت جارخندبه این نتیجه رسیدکه همان املاک جزموقوفات است.واعلام میکندمن نمیتوانم چنین کاری را انجام‌دهم.
نماینده مجلس عوام جارخندبه رئیس موقوفات زنگ‌ میزنددرخواست صدور سند میکندرئیس موقوفات تمکین نمیکند.مجدداًمیگوید تواگر بخواهی میکنی.رئیس قبول نمی کند آخر با پیگیری والی جارخند ازجارخندمیرود.
این است مجازات روسایی که صادقانه در ایالت جارخند کار می کنند.‼️

ارسال دیدگاه