تمام صاحبان علم در صنوف مختلف از مدرسه برخاستند

 آموزش و پرورش غافل از نیروهای پرورش یافته خود ‼️

مرند یکی ازاین مناطق است که متولیان امر آموزش و پرورش غافل از نویسندگانی است که تفصب خاص به علم‌ودانش و آموزش و پرورش دارند

 آموزش و پرورش غافل از نیروهای پرورش یافته خود ‼️


نویسنده : #رحیم_اصیل_میابی
هر نویسنده روزی دانش آموز بود در پشت نیمکتهای سه نفری و چهارنفری برای کسب دانش نشسته اند تمام صاحبان علم در صنوف مختلف از مدرسه برخاستند
یکی از این صنوف تویسندگان هستند نویسندگان در یک کلمه مشتروند آن هم یعنی آموزش و پرورش .
ولی متاسفانه آموزش و پرورش غافل از نیروهای خود پرورده است .
مرند یکی ازاین مناطق است که متولیان امر آموزش و پرورش غافل از نویسندگانی است که تفصب خاص به علم‌ودانش و آموزش و پرورش دارند
در جمع ۲۵ تفری که همه ادبا یا نویسنده یا شعرا بودند یکی از بانوان حاضر از بنده حقیر مطدلبه کرد تا پیگیر پیشنهاد وی باشم
پیشتهااین بود آیا بهتر نیست آموزش و پرورش برای ترویج فرهنگ تویسندگی که خودشناسی را به دنبال دارد آثار نویسندگان در سالن آموزش و پرورش بعنوان ویترین نویسندگان تهیه شود

حال بعنوان رسانه مقید به پیگیری شدیم .
که انشاالله مثمر ثمر واقع شود
لازم بتوضیح است درمحضر ۲۵ شخصیت بزرگولر به متولیان آموزش و پرورش زنگ زدیم موفق به دریافت پاسخ نشدیم تا اینکه موضوع را رسانه کردیم