اهمیت خاک در امور آب

“یک متر مکعب خاک سالم میتواند ۲۵۰ لیتر آب را در خود نگهداری کند

با رعایت اصول کشاورزی حفاظتی(حداقل دستکاری مکانیکی خاک و کشت بی خاک ورزی، حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک و تناوب زراعی ) میتوان ظرفیت نگهداشت آب در خاک را افزایش داد .  

یک متر مکعب خاک سالم میتواند ۲۵۰ لیتر آب را در خود نگهداری کند”

با رعایت اصول کشاورزی حفاظتی(حداقل دستکاری مکانیکی خاک و کشت بی خاک ورزی، حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک و تناوب زراعی ) میتوان ظرفیت نگهداشت آب در خاک را افزایش داد .