مرند را به چه گناهی مجازات می کنند

مرند به چه گناهی مجازات میشود ⁉️

جدول های بتنی جاده (نیوجرسی های جاده ای) از تقاطع میناخور تا پل گلزار براشته سد و جهت استفاده در جاده شهید کسائی به تبریز انتقال دادند ‼️ واقعاً حیف برای مرند

مرند را به چه گناهی مجازات می کنند ⁉️

مرند به چه گناهی مجازات میشود ⁉️

جدول های بتنی جاده (نیوجرسی های جاده ای) از تقاطع میناخور تا پل گلزار براشته سد و جهت استفاده در جاده شهید کسائی به تبریز انتقال دادند ‼️

واقعاً حیف برای مرند ‼️