حلب تاریخی؛ دومین شهر بزرگ سوریه که به یک ویرانه بدل شد سوریه ۵ سال قبل، سوریه امروز! گروه عکس: حلب، دومین شهر بزرگ سوریه و پایتخت اقتصادی این کشور به شمار می‌آمد که بیشترین ویرانی را از آغاز تظاهرات اعتراضی موسوم به بهار عربی و در پی آن آغاز جنگ داخلی در این […]

 حلب ع ۱۵

حلب تاریخی؛ دومین شهر بزرگ سوریه که به یک ویرانه بدل شد
سوریه ۵ سال قبل، سوریه امروز!
گروه عکس: حلب، دومین شهر بزرگ سوریه و پایتخت اقتصادی این کشور به شمار می‌آمد که بیشترین ویرانی را از آغاز تظاهرات اعتراضی موسوم به بهار عربی و در پی آن آغاز جنگ داخلی در این کشور از سال ۲۰۱۲ به خود دیده است. این تصاویر میزان تخریب‌ها در حلب در پی جنگ را نشان می‌دهد؛ مناطقی که در گذشته آکنده از حیات بودند. در این تصاویر بخشی از آثار قدیمی نشان داده شده است که از سوی یونسکو به عنوان میراث جهانی تعیین شده بودند اما به خرابه‌هایی تبدیل شده‌اند.
 حلب عکس حلب ع۸ حلب ع ۱۰ حلب ع ۱۱ حلب ع ۱۳ حلب ع ۱۳ حلب ع ۱۴ حلب ع ۱۵  حلب ع ۱۹   حلب ع ۲۱ حلب ع ۳ حلب ع ۹ حلب ع حلب ع۱ حلب ع۱۶  حلب ع۱۷ حلب ع۱۸ حلب ع۵ حلب ع۶ حلب ع۷ حلب ع۸