دعوت خبرنگاران از شخص پارلمان برای نشست خبری

جامعه خبرنگاران مرندازشخص پارلمان مرند برای پاسخگوئی دعوت به نشست خبری نمودند.

screenshot_2016-09-10-00-00-34-1

دعوت نامه رسمی خبرنگاراان مرند خواستار نشست  خبری از نماینده قانونی  مجلس شدند.

این درخواست درروز جمعه درگروههای تلگرامی بصورت گسترده انتشاریافت وکاربران را منتظراین نشست نموده است .

دراین مورد افراد غیر مسئول ازسوی شخص پارلمان اطلاعیه ای داده اند.

این اطلاعیه را دعوت کنندگان باستناد اصل ۸۵ قانون اساسی رد نمودند وگفتند نمایندگی قائم به شخص است..وبه دیگری واگذار نمیشود.

شخص پارلمان باید شخصا به درخواست خبرنگاران پاسخگوباشند.