امروز : شنبه 17 سپتامبر 2016
تاریخ : 2016/09/17 - 19:21 ذخیره فایل ارسال به دوستان

با آبروی افراد بازی نکنید

نظربراینکه برخی مدیران سایتها برای خود بانام سایت خود کانال مجازی یا گروه مجازی درتلگرام ووایبر و…تشکیل نموده اند. برای اینکه از دیگران پیشی بگیرند پشت سر یک مسلمان حرفهایی می زنند که به آن مطمئن نیستند،شایعه پراکنی می کنندوآبروی یک مسلمان را می برند!!!

img_20160725_105412

بسمه تعالی
با آبروی افراد بازی نکنید
حرفهای بی سند وشایعه پراکنی ها، تهمت عمومی است
ازمنظر حقوق وشرع ،شایعه وشایعه پراکنی ها ،تهمت عمومی است.
نظربراینکه برخی مدیران سایتها برای خود بانام سایت خود کانال مجازی یا گروه مجازی درتلگرام ووایبر و…تشکیل نموده اند. برای اینکه از دیگران پیشی بگیرند پشت سر یک مسلمان حرفهایی می زنند که به آن مطمئن نیستند،شایعه پراکنی می کنندوآبروی یک مسلمان را می برند!!!
در بعضی این سایتهاوکانالهاوگروهها حرف از غیبت گذشته است. چوان جرات نوشتن نام شخص را ندارند با اشاره وآوردن حروفی از نام نام خانواده شخص مورد نظررا می آورند.
روز چند صد هزار نفریا میلیونها نفر به سایتها وکانالهاوگروهها مراجعه میکنندوبعضا حرف هایی را می بینندکه هیچ سندی ندارد،این یعنی تهمت عمومی !!!وقتی هم شخصی بخو اهدازخودش دفاع کند،شایعه روی شایعه می چینندوآبروی طرف را به طورکامل ازبین می برند!!!
با توجه به سوره ((همزه)) ونظر فقهای دین ومراجع تقلید نوشتن اینگونه نوشته ها تهمت عمومی است هرچند درقانون حقوق مجازات اسلامی با نام تشویش اذهان عمومی آورده شده است ولی این قانون در مورد نام های اشاره ای مانند (م ،ه) و(م،ر)و(ر،م)و… مسکوت مانده است.مگر قاضی پرونده برداشت واستنباط شخصی خودرا لحاظ نماید.
باید درک کرد که ریشه بسیاری ازتهمت ها،غیبتها وآبروبردن ها دردنیا طلبی وریاست طلبی است که کلید این دو (دنیا طلبی وریاست طلبی) چاپلوسی وتملق گوئی است.وریشه تمام اینها دردروغگوئی می باشد.
درتفسیر سوره همزه اصطلاحاتی بکاررفته است سوره همزه از سوره هائی است که درآن به چند گناه بزرگ اشاره شده است ،گناهانی که انجام آن قهر وغضب الهی را به دنبال دارد.
درتفسیر آیه دوم سوره همزه آمده است (الذی جمع مالا و عدده).این آیه کسانی را می گوید که در شبانه روز دائما به فکر به دست آوردن مال دنیا هستندجدااز این که حلال وحرام پول برایشان اهمیت داشته باشد!!این افرادمعمولا به ربا گرفتن و ربادادن آلوده میشوند و به جنگ خداوند و پیامبر (ص) می روند.
این نویسنده های مورد بحث ، داخل مفاسد اخلاقی گرفتارشده اندگناهانی که گفتیم مثل گناه غیبت،تهمت زدن،عیب جوئی ،ومال اندوزی ،گناهان بسیار بزرگی هستندولی متاسفانه درجامعه فراگیر شده است
همه بزرگان دین ومراجع درتشریح معنای غیبت یک چیزهایی ومطالبی ونظراتی گفته اند،همه میگوینداگر شخصی که در مورد او سخن می گوئیم،بیاید واز شنیدن سخنی که در موردش می گوئیم ناراحت شود،غیبت اتفاق افتاده است یکی ازمفاهیم وازه ((لمزه)) همین است.
آیت الله مظاهری استاد عالی قدر اخلاق ، باتاکید براینکه گناه تهمت ازغیبت کردن بالاتر است،تصریح نموده در برخی سایتهاحرف از غیبت گذشته وبه تهمت رسیده !!برخی سایتها برای آنکه از دیگران سبقت بگیرند پشت سر یک مسلمان حرفهایی می زنند که به آن مطمئن نیستندشایعه پراکنی می کنند و آبروی یک مسلمان را می برند!!
حضر ت آیت الله مظاهری بیان میدارد اینکه تهمت ها عمومی شده ،ابراز داشتند روز ی چند هزارنفر به سایتها مراجعه می کنند وبعضا حرفهائی را می بینند که هیچ سندی ندارند؛این یعنی تهمت عمومی! وقتی شخصی هم بخواهداز خودش دفاع نمایدشایعه روی شایعه می چینند وآبروی طرف را بطور کامل از بین می برند!! وی می گوید بزرگی گناه (( آبرو بردن ))تصریح کردند :آبروی یک مسلمان را بردن ،گناهش از دورغگوئی وحتی ازمال مردم خوردن بزرگ تر است.
باید گفت کلید هر گناه بزرگ دروغگوئی است .دروغ گوئی دنیا پرستی وریاست طلبی وچاپلوسی وتملق گوئی را موجب میشود.
خداوند برای افراد دارای خصوصیات( لمزه ) آتش دیگری را بنام (حُطَمَهٌ).
(وَیلٌ لِکُلِّ هُمَزَهٍ لُمَزَهٍ) وای برهر غیبت کننده درخفیه وطعنه زننده درمواجهه ویل علم درکه ایست ازدرکات دوزخ یانام چاهی است درآن یا کلمه عذاب است وتنوین ازبرای تعظیم ای ویل عظیم،
لمزه به معنی طعن کردن وبعضی ها معتقد ند همزه ولمزه را میتوان جایشان را عوض کنیم یعنی بگوئیم همزه به معنی طعن است ولمزه به معنی غیبت است.
حطمه آتش خداست که بر افروخته شدیعنی آتشی که خدای به قهر وغضب خودآنرا برافراخته وهرچه حق آنرا برافروزد درنهایت حرارت واحراق باشدودیگری نتواندکه آنرا فرونشاند.اضافه آن بخدا بجهت آنست که تا معلوم شود که آن آتش مانند آتش های دیگری نیست.
درباب غیبت وبهتان اصول کافی چنین آمده است .
قالَ امام صادق (ع) : اَلغِیبَتهُ اَسرَعُ فی دینُ الرَّجُلِ المُسلِمِ مِنَ الاکِلَهِ فی جو فِهِ.
امام صادق فرمود: غیبت در(نابودی) دین مردمسلمان زودترکارگر شود از بیماری خوره دردرون او.
رسول خدا فرمود: نشستن درمسجد بانتظارنماز عبادت است تا حدثی ازاوسرزندعرض شد یا رسول خدا حدث چیست؟ فرمود غیبت کردن است.
اما صادق فرماید: هرکه به مردویا زن مومنه بهتان زندبآنچه دراونیست ،واگرهم باشد،خداونداورا در طینت خبال برانگیزد ونگهداردتا از آنچه گفته بیرون آید.کویدمن عرض کردم طینت خبال چیست؟فرمودچرکی است که از فرج زنان بدکاره بیرون آید.
داود بن سرحان گوید از حضرت صادق ع از غیبت پرسیدم فرمود : این استکه درباره برادرت دردین او بگوئی چیزی را که کرده یا نکردهاست وبه زبان او منتشر کنی چیزی را که خداوند براو پ.شانده بود وحدی در باره آن اقامه نکرده است.
ودیگر روایات وحدیث های وآیات درمورد عمل زشت غیبت وبهتان ولمزه وهمزه امده است .
ولی در جامعه امروز منافع طلبی وریاست طلبی موجب شده است فرهنگ بی احترامی ودروغگوئی وتملق پروری و ریاکاری وچاپلوسی پلکانی باشد برای رسیدن به ریاست ومال دنیا .
برای بازگشت به جامعه اصلی اسلامی باید اصل مترقی امر به معروف ونهی از منکر واصل فراموش شده تقلید درجامعه احیا شود.
اگر خاطره سخن گفتن امیر المومنیت ع را با چاه یاد اور شویم انوقت غیبت وبهتان را خوب درک می کنیم.
مردی که هزار وسیصد سال پیش ،نیمه شبهف پناهنی از شهر بیرون می آمدودر نخلستان های حومه ،تنها می گریست وچون برسینه اش می کوفت ودرحلقومش گره می خوردوراه نفس را براو می گرفت ازبیم گوشهای پست وزبانهای ناروا ،سردرحلقوم چاه می کردوعقده ها را آزادانه می گشود ودردها رادرچاه می ریخت وآسوده می شد، سبک می شدوهمچون مرغی که از آشیانش واز میان جوجگانش برگرددیا چینه دان خال، باز برای دانه چیدن ،دانه درد چیدن، به شهر ملعون خلیفه بر می گشت هنوز هم تنهاست.
علی ع را زبانهای ناروا با غیبت وتهمتها خانه نشین کرد الان هم زبانهای ناروا وتهتمهای در ظاهر مسلمان دین علی را با این حرف زدنها قریب نگه داشته اند.حال تفکر جریان انحرافی که نشات گرفته از گروه جدید حجتیه این تفکر غیبت وبهتان ودروغگوئی را ترویج کرده اند تا ریشه دین را بخشکانند.
باید دستگاه قضا در قانون مجازات اسلامی دراین مورد بادید باز بنگرد تا از ترویج چنین حرکات خودداری گردد.
سوتک
نمی دانم پس از مرگم
چه خواهدشد؟
نمی خواهم بدانم کوزه گر ازخاک اندامم
چه خواهد ساخت؟
ولی بسیار مشتاقم
که از خاک گلویم
سوتکی سازد
به دست کودکی گستاخ وبازیگوش
واو یک روز پی در پی
دم گرم خویش را
در گلویم سخت بفشارد
وخواب خفتگان را
آشفته تر سازد
دین سان بشکند درمن
سکوتم مرگبارم را
منع:
سوره همزه،اصول کافی،شریعت شریعتی،تفسیرمنهج الصادقین جلد دهم روزنامه افق حوزه

ارسال دیدگاه