سایت اخبار به روز مرند

مصطفائی مدیر سایت خبری اخبار به روز مرند یکی از خبرنگاران باسابقه مرند بزودی با سایت خبری جوان مرند مصاحبه ای اختصاصی خواهند داشت

مصطفائی مدیر سایت خبری اخبار به روز مرند
یکی از خبرنگاران باسابقه مرند بزودی با سایت خبری جوان مرند مصاحبه ای اختصاصی خواهند داشت