سایت اخبار به روز مرند

مصطفائی مدیر سایت خبری اخبار به روز مرند
یکی از خبرنگاران باسابقه مرند بزودی با سایت خبری جوان مرند مصاحبه ای اختصاصی خواهند داشت