مراسم هیات عزاداری رزمندگان اسلام مرند/به روایت تصویر

جوان فردا: هیات رزمندگان اسلام مرند

به گزارش خبرنگار جوان فردا javanefarda.ir

هیات عزاداری رزمندگان اسلام مرند دردهه محرم مراسم خودرا از سپاه مرند شروع وبه بسوی مرکز شهر حرکت میکنند این هیات با مدیحه سرائی در سطح شهر دروقت نماز بسوی سپاه جهت اقامه نماز حرکت میکنند.

۲۰۱۶۱۰۰۶_۱۸۰۴۱۴ ۲۰۱۶۱۰۰۶_۱۸۰۴۲۴ ۲۰۱۶۱۰۰۶_۱۸۰۴۳۳ ۲۰۱۶۱۰۰۶_۱۸۰۴۴۶ ۲۰۱۶۱۰۰۶_۱۸۰۵۲۶ ۲۰۱۶۱۰۰۶_۱۸۰۵۳۳ ۲۰۱۶۱۰۰۶_۱۸۰۵۳۹ ۲۰۱۶۱۰۰۶_۱۸۱۱۳۲