شورای شهرمرند جلسه علنی خواهدداشت.

به گزارش خبرنگار جوان فردا شنیده میشود شورای شهرمرند با حضورکلیه اعضای شورای شهرمرند بزودی جلسه علنی خواهندداشت.

به گزارش خبرنگار جوان فردا
شنیده میشود شورای شهرمرند با حضورکلیه اعضای شورای شهرمرند بزودی جلسه علنی خواهندداشت.
۰۲۴