شورای شهرمرند جلسه علنی خواهدداشت.

به گزارش خبرنگار جوان فردا
شنیده میشود شورای شهرمرند با حضورکلیه اعضای شورای شهرمرند بزودی جلسه علنی خواهندداشت.
۰۲۴