امروز : سه شنبه 14 فوریه 2017
تاریخ : 2017/02/14 - 5:30 ذخیره فایل ارسال به دوستان

خناسان فرزندان نامشروع ترامپ

سیاست ترامپ درمحور افزایش فشار برعلیه ایران اسلامی است که نوع فشار بجز تحریم چیزدیگری نمی تواند باشدترامپ از تفکرات گروه انحرافی بدست خناسان درداخل کشور دنبال ایجاد اختلاف بین پیشکسوتان انقلاب وتخریب دولت مردان وزیرسوال بردن عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی در۳۸ سال گذشته است .

خناسان فرزندان نامشروع ترامپ

وحدت وهمدلی ،راه مقابله با شیطان بزرگ
ترامپ چه می گوید؟

به قلم : رحیم میابی 

ترامپ چه می گوید؟

خناسان فرزندان نامشروع ترامپ

سیاست ترامپ درمحور افزایش فشار برعلیه ایران اسلامی است که نوع فشار بجز تحریم چیزدیگری نمی تواند باشدترامپ از تفکرات گروه انحرافی بدست خناسان درداخل کشور دنبال ایجاد اختلاف بین پیشکسوتان انقلاب وتخریب دولت مردان وزیرسوال بردن عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی در۳۸ سال گذشته است .
لفاظی های تهدید آمیز نظامی ترامپ وهم فکران وی یک حرکت پوشالی است.ترامپ در ظاهر قضیه مخالف داعش است ولی داعش را برای خودبعنوان لوطی منطقه نگه خواهدداشت .تا اسرائیل رااز غضب مسلمانان محفوظ دارد.ترامپ موضوع تهدید نظامی را مطرح خواهد نمود ومذاکره برجام را سنگ اندازی خواهد کرد.تا بااین ترفند نظام جمهوری اسلامی را مشغول (قانون دانه) کند.
ولی درخصوص نوع مبارزه یا رودررو شدن با نقشه های شوم شیطان بزرگ که این بار با نام ترامپ ظاهرشده است سه راه پیش روی بزرگان نظام تصمیم گیر ایرانی وجوددارد.
۱) اراده برخورد سخت
۲) راه مواجهه همراه با تسلیم
۳) راه هوشمندانه
انتخاب کردن راه برخورد سخت دربرابر اقدامات شیطان بزرگ ودولت ترامپ چندان آینده خوبی را برای کشور به همراه ندارد.بدلیل آنکه الف: واقعیات ایران نشان از آن دارد که هنوز درابعاد مختلف مانند اقتصادی دچار ضعف های عدیده ساختاری هستیم درنتیجه توان کافی برای برخورد سخت بااقدامات ((ترامپی ))برای شروع جنگ نخواهیم داشت.۲: دردنیای امروزبرخورد سخت جایگاهی ندارد دولت ها سعی دارند درحقوق ملت خوددفاع کنند وحقوق ملت خودرا پشت میز مذاکره از طرفهای مقابل ستاند مانند برجام که حق غنی سازی رادرداخل کشور به رسمیت شناخت ومرز تحریمهای مرتبط با پرونده هسته ای راازمیان برداشت.
راه دوم، همراه باسازش یا تسلیم ،این موضوع دربین مردم ایران خریدارندارد.چون یکی از اصلی ترین اصل انقلاب استقلال کشور است درنتیجه سازش وتسلیم هیچ همراه مثبتی رادربین مردم ندارد.
راه سوم) برگزیدن مسیر هوشمندانه است .انتخاب این مسیرمنافع ملی درچهارچوب ایدوئولوژیک وعقل باوری بوده وبهترین مسیر در آمریکاستیزی است.
انتخاب چنین راه،می تواند ایران اسلامی را به جایگاه اصلی خودکه عقلگرائی را که دین محمدی هم به آن اشارت دارد سفارش نموده است.برساند.باانتخاب این راه اتحادیه اروپا وسایر قدرتهای ایالات متحده آمریکا راوادار به تغییر مواضع وپذیرش واقعیات صحنه کند.اگر مسئولین ،همّ وغمّ خودرا به جای غرب ستیزی به بی حاصل ،صرف اتخاذ تدبیر همه جانبه برای روزهای سخت پیش رو کرده باشند موجب همراهی دولت های اروپائی میشود .چون کاسه تحرمیها شکسته وسوراخ شده است کاسه تحریم خالی سوراخ دار دست آمریکا باقی است.اگراتحاد همه جانبه ازمسئولین نظام جمهوری اسلامی انجام گیرد شاهد یک همگرائی در بین تصمیم گیران وشنیدن صدای واحد خواهیم شد.اصالتا این صدای واحد نیز نباید تفاوت چندان با صدایی که مردم درمحورولایت وبه تبعیت از رهبر فرزانه انقلاب درانتخابات ۹۲ درپای صندوقهای رای حاضرودرانتخابات شرکت کردند وبه آنکه صلاح بود به آن رای داده اند داشته باشد.
نیاز به وحدت نسبی در بین تصمیم گیران می بایست دربرابر افزایش فشارهای احتمالی وتهدیدات نظامی دولت جدید آمریکا به سمت یک وحدت ملی نیز درحرکت باشیم.
ترقیب این است که چه بخواهیم وچه نخواهیم یا خوشمان بیاید تا بدمان بیایدبین مردم حاضر درمتن جامعه وبخشهایی از حاکمیت فاصله عمیق ایجادشده است این فاصله رافقط میتوان درمحورولایت امر ورهبری به وحدت رساند.همین فاصله ها میتواند کشوررا درمواجهه با دولت ترامپ دچار مشکلاتی کند برای پرکردن این فاصله ها نهی خناسان ومنحرفین وچاپلوسان وتملق گویان از جامعه درهبر لباسشی باشد، است که رخنه به حساسترین جایگاه ها نموده اندو خودرا رسانده اند .با نهی خناسان ومنحرفین ومست های قدرت میتوان فاصله هارا به وحدت واتحاد وهمدلی وهمزبانی تبدیل کرد.لازمه مواجه شدن با پدیده ای مثل ترامپ ،وحدت ملی است .این اتحاد جمعی درداخل جز از راه آشتی ملی بدست نخواهد آمد .امیداست بابالابردن سعه صدر وخوش بینی به نیروهای کارآمد داخلی که پس از وقایع ۸۸ منزوی شده اند زمینه برای گفتگو فراگیر وملی فراهم آید تادر پس آن شاهد آشتی ملی وافزایش اتحادملی درمحوریت ولایت امر ورهبری فرزانه انقلاب باشیم.

ارسال دیدگاه