شورای شهرمرنددرمورد پروژه جواهر وقادم جلسه علنی داشت

جوان فردا :یحیوی از کارشناسان شهرداری خواست نباید به قانون فیلتر بگذاریم مردم از ما انتظاردارند تا معضل شهررا حل کنیم ما نبایبد برای ماده وتبصره فیلتر بگذاریم اینگونه تفکر موجب دلزدگی سرمایه گذاران خواهد شد.

?شورای شهر مرند روز چهارشنبه مور خه۱۳۹۶/۸/۱۰ جلسه علنی داشت مهمترین موضوع دستور جلسه تصمیم جدی بر حل مشکل پروژه جواهر وقائم بود?

در ابتدای جلسه دکتر اکبریحیوی رئیس شورای شهرمرند گفت همکاران محترم واعضای محترم هیچوقت به شانتاژهای بعضی ها توجه نخواهد نمود.

یحیوی از کارشناسان شهرداری خواست نباید به قانون فیلتر بگذاریم مردم از ما انتظاردارند تا معضل شهررا حل کنیم ما نبایبد برای ماده وتبصره فیلتر بگذاریم اینگونه تفکر موجب دلزدگی سرمایه گذاران خواهد شد.

آنهائی که بدون مسئولیت در کانالهای شخصی خود برای شهر برنامه میدهند بدانند در محضر خدامسئولندو چه خواهند گفت ؟

یحیوی اشاره به پروژه جواهر نمود وگفت ماکاررا ازصفر شروع نمی کنیم کارشروع شده است همه باید با بااعتماد وارد حل مشکل پروژه جواهر شویم .

اگر همچنان مانند گذشته عمل کنند دراین شهر مشکلی حل نخواهد شد . باید درروند حل مشکل تجدید نظرنمود.

دراین جلسه کارشناسان شهرداری اعم از آقایان(موسالو،ابراهیمی،دشتی،محمدیان،ابراهیمی ،فرهادزاده،ریحانی)درمعیت کاوه شهردار منتخب شورای شهر واسبقی سرپرست شهرداری مرند حضورداشتند ودر دفاع از حقوق شهرداری مطالبی بیان نمودند ولی نظرات کارشناسی کارشناسان شهرداری چاره ای را نشان نداد.

ولی اعضای شورای با وحدت کلمه با سماجت کامل درتلاشند موضوع پروژه جواهر وقائم حل گردد .

دراین راستا مهندس فرامرز آخوندی ومقصود استادی و یدالله هاشم زاده ومحمدتقی طهماسبپور نظرات خودرا مبنی براینکه باید این مشکل گردد را بیان نمودند

آخرین نتیجه جلسه شورا : مقررشد شهرداری مرند لایحه ای برای حل مشکل پروژه جواهر وقائم تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخه ۱۳۹۶/۸/۱۱ تنظیم وتوسط سرپرست شهرداری جهت ارائه به شورای شهرمرند تقدیم نمایند . مهدی علیپور دراین جلسه نیم ساعت ریاست جلسه را برعهده داشت .????????????جوان فردا برای فردای جوان می اندیبشد @JJAVANEFARDA