هشدار واعلان خطر /حقیقت فرا ماسون یا ((فراموشخانه))

جوان فردا : نقشه ها وتصمیمات این جمعیت سرّی در چند مرحله خلاصه میشود .
۱) ایجاد شک و تردید در عقاید دینی توده ها
۲) گرفتن همین عقاید دینی از انسانها
۳) انسان را منکر خدا گردانیدن
۴) بعداز فراغ از تجرد ذهن انسان ازهرگونه عقیده دینی.

هشدار واعلان خطر
حقیقت فرا ماسون یا ((فراموشخانه))
نویسنده: ر _ میابی
کارشناس ارشد حقوق عمومی

هشدار واعلان خطر
حقیقت فرا ماسون یا ((فراموشخانه))
قسمت دوم
فراماسون یک مسلک جدید و تازه ای نیست بلکه همان خود دیانت یهود است ،فراماسون و در پشست سر آن یهود، هرگز در حال دفاع از موجودیت خود در مقابل ادیان دیگر نبوده اند . بلکه همیشه در حال هجوم و حمله و تجاوز بوده اند ،و همین حمله و تجاوز بخاطر اختلافات عقیدتی و نظری نبوده است بلکه و اصولاً برنامه اش مبارزه و تجاوز و از بین بردن ادیان دیگر مخصوصا مسیحیت و اسلام است . با ادیان می جنگند تا یک اسرائیل واحد و پرشکوهی را جانشین آنان سازد .
فرماسونرها در نشریه رسمی (شرق اعظم فرانسوی) از خودشان چنین می گویند .
امکان ندارد ما فرماسونرها ، نبردی را که میان ما و سایر ادیان وجود دارد متوقف سازیم زیرا چاره ای نیست که باید یکی از دوطرف پیروز و دیگری نابود شود، و ما ابداً آرامشی نخواهیم داشت تا روزیکه درهای تمامی معآبد را ببندیم .
کوکفیل ؛ در محفل (منفیس) لندن چنین گفت ؛ وقتی یک مسلمان و یک فرد مسیحی را مورد احترام قرار داده و اجازه دادیم که به محفل ما وارد شود باید قبلا تمامی گمراهیها و خرافات خود را که در جوانی فریب آنرا خورده است فراموش کند .
زیل؛( یکی از فراماسونرها انتشار داد که ، برای یک فرد فراماسونر ضرورت است که خود را از هر گونه اعتقاد بوجود خداوند آزاد کند زیرا دیگر کسی نیست که بوجود خدا اعتقاد داشته باشد مگر افراد احمق و ابله. و آنان نیز باید بدانند که اینگونه اعتقاد بوجود خدا سرچشمه هر گونه ظلم و استبداد است ).
گُم شو ، ای فرد کافر و پلید (الله) خداوند عزیز و جلیل ماست و ما سرچشمه هر گونه عدالت و منبع همه خیر و فضیلت و نیکی نسبت بهمه مردم است . و یکی از استادان بزرگتان که در اصطلاح آنان به (استاد اعظم) معروف بود، و بدرجه سی و سه نایل آمده است ، در نشریه (جهان فراماسونی) چنین می گوید: برای ما است که هر قبیح و زشتی را در قلب فراماسونر بمالیم و منظور از این قبیح و زشت همان خداوند است !!! و خدائی نیست مگر شرّ !!!
ودر نشریه (آکاسیا) چنین آمده است (آکاسیا پیش یهود درخت مقدسی است) تنها پیروز شدن به ادیان و معآید برای ما کافی نیست بلکه مقصود اساسی ما نابود کردن و ریشه کن نمودن همه ادیان است و سرلوحه کوشش ما (جدا کردن دین از سیاست و دولت است) . باید مسلمانان در این عبارت خوب فکر کنند .
این تقدیمی مختصری است از گفتارهای بزرگان فراماسون خرابکار و مجرم .
انسان از خلال این گفتارها بحقیقت این طرز فکر لامذهبی و بی دینی پی می برد . نقشه ها وتصمیمات این جمعیت سرّی در چند مرحله خلاصه میشود .
۱) ایجاد شک و تردید در عقاید دینی توده ها
۲) گرفتن همین عقاید دینی از انسانها
۳) انسان را منکر خدا گردانیدن
۴) بعداز فراغ از تجرد ذهن انسان ازهرگونه عقیده دینی.
تزریق کردن تعلیمات موروثی یهود به فکر آن، تا به آسانی بتوانند زمام وی را بدست گرفته و بهر سود که میخواهد سوق دهند .
از روشهای زشت آنان فاسد کردن و منحل نمودن خانواده ها است . زیرا خانواده اولین آجر ساختمان اجتماعی است ولذا یکی از نقشه های استعمار و صهیونیسم وفراماسون که هر سه در پیشبرد این نقشه ذی نفعند، همان انحلال خانواده و قطع نمودن رشته های آن است : واین امکان ندارد مگر با از بین بردن ارزشهای اخلاقی ؛ و آزادی دادن به غرائز و شهوات . و دراین روش ریاکارانه اولین هدف آنان جنس (زن) بوده است زیرا وی عنصر ضعیف و عاطفی بوده در این قلمرو بآسانی تحت تاثیر قرا می گیرد.
برما لازم است که زن را مطابق ایده خود رام کنیم زیرا اگر نتوانستیم چنین کاری را انجام دهیم بمجرد اینکه او دست خود را بما بدهد ما به حرام مرتکب شده ایم .
این اعتراف بحرمت سپاه ضد دینی ما را در هم خواهد شد و در قسمتی از اساسنامه صهیونیسم می گوید .
(مسئله مسکرات درمیان مسیحیان یک مسئله انجام شده ای است و مسیحیان در مقابل نقشه ایکه ما در مورد فساد اخلاق بوسیله تعلیم دروس کلاسی کشیده بودیم کاملا حس مذهبی خودرا از دست داده اند و معلّمین و معلّمهِ ها وخادم و خادمه ها و مستخدمه های ما، در خانواده های اغنیا و همچنین مستخدمه های ما، در هر مکانی و زنان ما در سالنهای فساد و عیاشی وحتی خود زنان درجه اول مسیحی این معنی را به مسیحیان تزویق نمودند).
دورفویل، یکی از بزرگان فراماسونی می گوید: عفت و پاکدامنی مطلق نزد فراماسونرهای مرد و زن یک امر غلطی است زیرا چنین عفتی برخلاف امیال طبیعی می باشد .
خواننده عزیز این مختصری بود از وضع فراماسون خرابکار و با وجود این همه مقدمات بی دینی و لاقیدی که برای این جمعیت شمردیم ما یاران و همکارنی را نسبت باین جمعیت مشاهده می کنیم
باید مسلمانان از این مقدمات و مبادی ویران کننده که استعمار و صهیونیسم بخاطر مبارزه با اسلام و سرگرم کردن مردم وکشاندنیدن آنان بسوی صفهای کفر و فساد ، در راه پخش و اشاعه آن درمیان مردم می کوشد جداً برحذر باشند . هرکسی بخواهد اطلاعات دامنه دار و سیعی را در شناخت این جمعیت سرّی و مجرم بدست بیاورد باید به کتاب (جلو این سرطان را بگیرید حقیقت فراموسونی و هدفهای آن ) نوشته دکتر سیف الدین بستانی مراجعه بنمائید .