راهپیمائی روز قدس در مرند به روایت تصویر

جوان فردا :مراسم راهپیمائی روز قدس در مرند همزمان با ۹۰۰شهر کسور ایران زمین با حضور خانواده های شهدا و جانبازان ومردم ولایتمدار وانقلابی مرند ومسئولیناجرائی و قضائی و تمامی فعالین اجتماعی و گروههای سیاسی اعم از اصلاح طلبان واصولگراین و جامعه روحانیت همه وهمه از پیرو جوان، زن ومرد همه شعار مرگ بر امریکا سر میدادند.

مراسم راهپیمائی روز قدس در مرند همزمان با ۹۰۰شهر کسور ایران زمین با حضور خانواده های شهدا و جانبازان ومردم ولایتمدار وانقلابی مرند ومسئولیناجرائی و قضائی و تمامی فعالین اجتماعی و گروههای سیاسی اعم از اصلاح طلبان واصولگراین و جامعه روحانیت همه وهمه از پیرو جوان، زن ومرد  همه شعار مرگ بر امریکا سر میدادند

به گزارش جوان فردا

مراسم راهپیمائی مرند مانند مراسم راهپمیائی تهران دارای حاشیه های  بود

درتهران تند روهای خودسر اکبر صالحی را با شعار های نا پسندیده خواستند ناراحت کنند .

و در مرند نماینده قانونی مجلس در پاسخ سوال یکی از شهروندان در مرند سرنوشت بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرندرا از حسن نژاد جویا شد .حسن نژاد درپاسخ گفت شافعی ها نگذاشتند این بیمارستان کلنگ زنی شود .

یکی دیگر از شهروندان گفت آقای حسن نژاد بودجه این بیمارستان با زحمات شافعی ها در لایحه بودجه آمده بود ولی تو نتوانستی نه نخواستی از ان در مجلس دفاع کنید.

این شهروند خطاب به حسن نژاد گفت این گفته شما یک مَثَل قدیمی را در ذهن متجلی میکندیعنی عروس رقصیدن بلد نیست می گوید گوشه های اتاق کج است. تو هم چنین رفتاری را دارید.