من انقلابیم

من انقلابیم من انقلابی که در سال ۵۷ حضور داشتم هستم