میزخدمت در خدمت مردم در شهر زنوز

میزخدمت درخدمت مردم با حضور امام جمعه مرند و فرماندار مرند و روسای ادارات در شهر زنوز

میزخدمت درخدمت مردم با حضور امام جمعه مرند و فرماندار مرند و روسای ادارات در شهر زنوز