کلید همگرائی در مرند زده شد

عامل توسعه مثبت نگری و وحدت است

 

گرشاسبی فرماندار مرند معتقد است مرند در سالهای گذشته دارای توسعه  بوده است ولی امروز مرند پسروی دارد