با آمدن دکتر پورمحمد مهندسی انتخابات در حوزه ای انتخابیه ای برهم خورد ؟

وقتی بعضی ها میخواستند دکتر خدابخش استاندار استان آذربایجانشرقی شوند در پشت این انتصاب فرصت طلبان انتخاباتی دنبال مهندسی انتخابات دربعضی حوزه های انتخابیه بودند .
ولی ما معتقد نبودیم دکتر خدابخش به چنین مهندسی انتخابات تن بدهد

وقتی بعضی ها میخواستند دکتر خدابخش استاندار استان آذربایجانشرقی شوند در پشت این انتصاب فرصت طلبان انتخاباتی دنبال مهندسی انتخابات دربعضی حوزه های انتخابیه بودند .
ولی ما معتقد نبودیم دکتر خدابخش به چنین مهندسی انتخابات تن بدهد


فرصت طلبان انتخاباتی درفکر مهندسی بودندکه بازیر آبزنی مدیران کارآمد خواستند بازیرآبزنی فرماندار یکی از شهرستانها در تلگرام ودر PV بعضی از شهروندان دو ماه مانده به نتیجه زیرآبزنی فرماندار معرفی می کرد هرچند شخصیتی را که نام می بردند فرماندار شهرستان میشود .
این معرفی قبل از انتصاب شبهاتی را در اذهان رسانه و صاحب نظران ایجاد کرد .
ولی با آمدن دکتر پور محمدی بعنوان استاندار آذربایجان شرقی و عدم حضور فرصت طلبان انتخاباتی دروغگو کلیه معادلات مهندسی انتخاباتی فرصت طلبان دروغگو را برهم زد
قطعا معرفی قبل از انتصاب فرماندار از طرف اینگونه افراد از سیاسیتهای عقیم RG مخالفین دولت است که میخواهد در انتخابات آینده شبهه ای دراذهان عموم ایجادنماید تادرآینده به دولت ایراد بگیرد .

امید است مسئولین انتخابات با انتخاب اعضای هیات اجرائی بتوانند افراد بیطرف و دلسوز نظام باشند