دل و دلبر یا عاشق ومعشوق

دل و دلبر با عاشق و معشوق در یک وزن می گنجند یا نه ؟

دل و دلبر با عاشق و معشوق در یک وزن می گنجند یا نه ؟

چگونه باید باید عاشق و معشوق با صداقت شد